Algemene voorwaarden van Adri-Cool

 1. Alle offertes, orderbevestigingen, verkoopcontracten, aannemingen en leveringen gebeuren onder de hierna vermelde voorwaarden. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever, niettegenstaande de andersluidende of tegengestelde voorwaarden van onze medecontractant.
 2. Iedere offerte bindt ons slechts gedurende maximaal één maand na het verzenden/overhandigen ervan. Een overeenkomst wordt slechts als gesloten geacht na ontvangst van een voorbehoud-loze schriftelijke orderbevestiging op onze laatste offerte.
 3. De koopwaar blijft onze eigendom zolang de koper/opdrachtgever de prijs voor alle goederen (zowel in hoofdsom, rente als kosten), ooit geleverd door ons geleverd, niet betaald heeft. Zolang deze goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden de goederen te verkopen, te verpanden of op enig andere wijze als zekerheid aan te wenden. Het risico van de goederen gaat over op de koper/opdrachtgever zodra de verkochte goederen voldoende gespecificeerd zijn en in ieder geval vanaf de levering. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst  gebeurt de levering op onze maatschappelijke zetel, hetzij op het ogenblik van de afgifte van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de koper/opdrachtgever  dat de goederen te zijner beschikking staan.
  Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn wij niet verbonden door de in de offerte of in andere documenten opgegeven leveringstermijnen, die enkel bij wijze van inlichting verstrekt worden. Vertragingen geven nooit recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.Indien daarentegen door nalatigheid of fout van de koper de afgifte van de koopwaar vertraging oploopt, dan hebben wij het recht om aan de koper/opdrachtgever bergings- en bewaringskosten aan te rekenen à rato van 15€/dag/m3 ingenomen ruimte, dit zonder afbreuk te doen aan ons recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding zoals bepaald In art. 9.
 4. In geval van annulering van de aanvaardde bestelling voor de uitvoering van de overeenkomst is de koper/opdrachtgever, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling. In geval van annulering tijdens de uitvoering van de bestelling zal de koper/opdrachtgevereen forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.
 5. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Hetzelfde geldt wanneer door onvoorziene marktomstandigheden de kostprijs van de diensten/materialen zou stijgen met meer dan 50 % sinds het sluiten van de overeenkomst.
 6. Met het oog op het vrijwaren van zijn belangen wordt de koper/opdrachtgever verzocht de goede staat van het vrachtgoed na te gaan, vooraleer het in ontvangst te nemen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur, die alleen verantwoordelijk is. 
  Klachten wegens zichtbare gebreken dienen - op straffe van verval - ons gemeld te worden bij aangetekende brief binnen drie dagen na ontvangst van de koopwaar of, indien de goederen binnen die periode een bewerking ondergaan hebben of werden doorverkocht, vóór het tijdstip van de bewerking en/of de voortverkoop. Klachten wegens verborgen gebreken dienen ons - op straffe van verval - per aangetekende brief aan de verkoper gemeld te worden binnen drie maand na levering van de koopwaar.

  Ingeval de klachten als rechtmatig aanvaard worden beperkt het verhaal van de koper/opdrachtgever zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending. De waarborg zal nooit verder reiken dan de waarborg van de fabrikant of de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige/ondeugdelijke goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst. Klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, machtigen de koper/opdrachtgever niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken.
  Tenzij ingeval van een bewezen opzettelijke fout in onze hoofde zal de eventueel verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot de waarde van de overeenkomst en tot de rechtstreekse schade. Onrechtstreekse schade wordt niet vergoed. Door de koper/opdrachtgever aangeleverde producten /materialen worden nooit vervangen/vergoed.
 7. De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op.
  De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
  Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.
  Vanaf de vervaldag brengt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl rente van 10 % per jaar op, vanaf de datum van de factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onherleidbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings onkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper/opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
 8. Ingeval van opeenvolgende leveringen, hebben wij het recht betaling te vragen van ieder reeds geleverd en aanvaard gedeelte. In geval van niet-betaling zijn wij gerechtigd de volgende leveringen op te schorten dan wel het contract te ontbinden, In dit laatste geval is de koper/opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op 30% van de verkoopwaarde van het niet-uitgevoerde contract. 
 9. Wanneer de koper/opdrachtgever hetzij in onderhavige, hetzij in enig ander contract zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen wij  van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel onze verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper/opdrachtgever. Het volstaat dat wij hiertoe onze uitdrukkelijke wil laat kennen (o.m. per brief). Ingeval van ontbinding is door de koper/opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract.
 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, vereffening, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 11. Ingeval van betwisting nopens het bestaan, de uitvoering en/of de uitlegging van de overeenkomst en/of factuur en in het algemeen nopens eender welke betwisting, zal de Rechtbank van Koophandel van Gent,
  Afdeling Gent ,uitsluitend bevoegd zijn.

  Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, de toepassing van alle andere regels i.v.m. rechtskeuzes en/of conflictregels of bepalingen (Belgische, buitenlandse of internationale, daarin begrepen de Conventie van de VN betreffende de internationale verkoop van goederen – CISG 1980) worden uitgesloten.
 12. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee. 
logo Adri Cool
Contact

Adri-Cool bv
09/380 36 22
info@adri-cool.be
Erkenningsnummer: KOEL/AIB/B_117

Ligging

Gontrode Heirweg 136,
9090 Melle
BE 0464 314 056